29 juni Informatieavond Buurtstroom Sprengeloo

Ruim 60 procent van Buurstroom Sprengeloo is verkocht. Buurtbewoners met de postcodes 7311, 7312, 7313, 7314, 7315 en 7316 kunnen  meedoen. met dit gezamenlijke zonnedak. Woon je in dit postcodegebied en heb je interesse in een zonnedak in je buurt? Kom dan op donderdagavond 29 juni naar de informatieavond. Wij vertellen je dan alles over het project, de investering, wat het je oplevert, hoe je mee kunt doen et cetera. Uiteraard kun je ook al je vragen stellen.

Tijd: 19.30 – 21.00 uur.
Locatie: Foenix  Molenmakershoek 7 , Apeldoorn.

Kijk voor meer informatie ook op onze speciale website: www.buurtstroomapeldoorn.nl.

 

 

Met elkaar in gesprek tijdens de Belevingsdag

Op zaterdag 19 november organiseerde actiecomité Beekbergsebroek – Windmolens Nee een Belevingsdag voor bewoners, raadsleden en andere belangstellenden. Ook deA ontving een uitnodiging en daar zijn we graag op ingegaan. Aan de hand van diverse presentaties lieten de bezoekers zich informeren en er was ruimte voor vragen. deA heeft het als een zinvolle en goed georganiseerde bijeenkomst ervaren waar ruimte was voor ieders mening. Door met elkaar in gesprek te zijn en te blijven, komen we verder in dit proces.

98 bewoners de Maten in gesprek met deA

Het bericht over de mogelijke komst van windmolens overviel de bewoners van de Maten nogal en riep veel vragen op. Daarop heeft deA aangeboden om thuis langs te komen bij de bewoners aan de zuidkant van de wijk. In totaal hebben 98 bewoners daarvan gebruik gemaakt en 3 gesprekken staan nog gepland.

Zorgen over de wijk

Veel bewoners maken zich in algemene zin zorgen over de wijk. Denk bijvoorbeeld aan de toename van het verkeerslawaai en de verbreding van de A1. Ook het feit dat de hoogspanningsleidingen (nog) niet onder de grond zijn gebracht, baart de bewoners zorgen. Nu daar bovenop ook nog eens plannen gemaakt worden voor windmolens, willen bewoners duidelijk hun stem laten horen. Daarnaast hebben bewoners natuurlijk ook concreet zorgen over het geluid en de slagschaduw die de molens mogelijk veroorzaken. Gelukkig hebben we een deel van de zorgen kunnen wegnemen met het rapport van Pondera Consult en de toelichting in de gesprekken. Dit neemt niet weg dat een aantal mensen nog steeds tegen de komst van de windmolens is. Wij hebben echter gemerkt dat er bij veel bewoners ruimte is voor gesprek en dat het niet op voorhand een zwart/wit kwestie is van voor of tegen windmolens.

Hoewel deA niet over onderwerpen als hoogspanningsmasten, geluidsschermen of snelheidsbeperking op de A1 gaat, nemen wij dit wel mee in onze gesprekken met de gemeente Apeldoorn. deA bedankt de bewoners van de Maten voor de openheid in de gesprekken en de gastvrijheid.

Voor of tegen windmolens? Laat u horen!

Op 15 november 2016 heeft het college van B&W de conceptvisie van de Beekbergsebroek vastgesteld. De visie ligt nu ter inzage en t/m 4 januari 2017 kunt u een inspraakreactie geven. Ook als u voorstander bent, kunt u zich met een (schriftelijke) inspraakreactie laten horen. De reacties worden verwerkt in de Gebiedsvisie. De visie en de reacties worden in januari 2017 aangeboden aan de gemeenteraad die er vervolgens een besluit over zal nemen. Op 12 december is er in de raadzaal van het stadhuis van 19.30 tot 21.30 uur een informatieavond.

Meer informatie over de Gebiedsvisie en de inspraakmogelijkheden

Wat leveren de windmolens op voor de Apeldoorners?

deA wil graag drie windmolens realiseren in het gebied Beekbergsebroek. Voorwaarde voor het plan is dat er draagvlak is bij omwonenden. Zowel de leden van deA als de gemeenteraad vinden dit belangrijk. Om invulling te geven aan het begrip draagvlak, heeft deA een notitie ‘draagvlak en betrokkenheid’ gemaakt met drie pijlers: maatschappelijk belang, betrokkenheid en overlast. De notitie is besproken op de ALV van 17 november 2016 en de leden hebben ermee ingestemd. Uiteraard zal de gemeenteraad van Apeldoorn haar eigen afweging maken omtrent draagvlak.

De hoofdpunten uit de notitie:

Pijler 1: Maatschappelijk belang

A. Voldoende duurzame opwek
Per windmolen wordt straks per jaar minimaal 7.000.000 kWh aan stroom opgewekt. Voor de drie windmolens is dat minimaal 21.000.000 kWh per jaar. Een hoeveelheid stroom die voldoende is om 6000 huishoudens per jaar van stroom te voorzien. De drie windmolens kunnen daarmee 10% van de Apeldoornse huishoudens van duurzame stroom voorzien.

Pijler 2: Betrokkenheid

B. Iedereen kan mede-eigenaar van de windmolens worden
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de windmolens straks in handen komen van de inwoners (en bedrijven) van Apeldoorn. Om dit voor elkaar te krijgen zullen er windparticipaties uitgegeven worden waarmee eigenaarschap en zeggenschap verkregen wordt. Naast dat participanten de windturbines mogelijk maken, profiteren zij ook nog eens van een aantrekkelijk rendement.

De totale investering voor het project wordt op dit moment geschat op 15 miljoen euro. Om hiervoor een lening bij de bank te verkrijgen dient minimaal 20% eigen vermogen ingebracht te worden. Dit betekent dat minimaal 3 miljoen euro aan eigen vermogen via het uitgeven van windparticipaties opgehaald moet worden.

C. Instellen van een gebiedsfonds

Het plan is om jaarlijks een deel van de opbrengst van de windmolens te storten in een fonds. Een gebiedsfonds, bedoeld om investeringen in het gebied te kunnen doen om de kwaliteit van het gebied te vergroten. Het idee is om de zeggenschap over de besteding van de middelen neer te leggen bij de bewoners in het gebied. Op die manier bepalen zij de verdere ontwikkeling van het gebied.

Het fonds staat zeer uitdrukkelijk ook open voor andere partijen om bij te dragen. De gedachte is dat de gelden vanuit de windturbines ook andere partijen (waaronder de gemeente) kunnen aanzetten om middelen voor het gebied beschikbaar te stellen.

Op dit moment gaan we uit van een bijdrage per windmolen per jaar van minimaal € 5.000,-. Dit bedrag is ruim meer dan het bedrag dat vanuit de gedragscode draagvlak en participatie wind op land voorgeschreven wordt. Voor drie molens zou dit een bedrag van minimaal € 15.000,- per jaar betekenen.

D. Stroom uit de windmolens

De windmolens leveren voldoende stroom om ruim 6.000 huishoudens in Apeldoorn van stroom te voorzien. Deze stroom kan door deA geleverd worden aan iedereen in Apeldoorn die dat wenst. Bij overtekening zullen de mensen die dichter bij de molens wonen voorrang krijgen op de mensen die op grotere afstand van de molens wonen.

E. Betrokken, betrouwbaar en transparant

deA is een coöperatie zonder winstoogmerk met een maatschappelijke doelstelling. De zes kernwaarden van deA zijn: duurzaamheid, kwaliteit, continuïteit, betrokkenheid, betrouwbaarheid en transparant. Met name de laatste drie, betrokkenheid, betrouwbaarheid en transparant, zijn bepalend voor het ontwikkelproces. Concreet betekent dit dat we:

 • alle relevante informatie beschikbaar stellen voor iedereen
 • in gesprek gaan en blijven met bewoners in het gebied en omwonenden van het gebied
 • de consequenties van de windmolens in beeld brengen
 • uitgangspunten helder communiceren en consequent hanteren. Bijvoorbeeld het uitgangspunt dat de maximale hoogte van de molens 200 meter is en dat geen enkele woning meer dan 6 uur slagschaduw per jaar krijgt;
 • een meldpunt instellen voor eventuele klachten zodra de bouw begint.

Er kan een vaste groep samengesteld worden, bestaande uit bewoners van Beekbergsebroek en bewoners aan de zuidkant van de Maten. Deze groep kan regelmatig met deA in overleg over eventuele klachten, zorgen en wensen.

Pijler 3: Overlast

F. Geluid en slagschaduw

In de gesprekken met bewoners worden geluid en slagschaduw vaak genoemd als aspecten waar mensen hinder van verwachten. Om die reden is er nu al een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van geluid en slagschaduw.

Wanneer de windmolens in de nacht in een stillere modus worden gezet, is er geen enkele woning waarbij de wettelijke norm overschreden wordt. Dit neemt overigens niet weg dat er in het gebied woningen zijn die mogelijk op bepaalde momenten last zullen ondervinden van geluid. Voor de woningen in de Maten is de verwachting dat geen geluidseffecten te verwachten zijn.

De molens zullen voorzien worden van een stilstand-voorziening waardoor bij geen enkele woning meer dan 6 uur slagschaduw per jaar zal optreden.

G. Financiële bijdrage voor woningen op korte afstand van de molen

Alhoewel aan alle wettelijke normen zal worden voldaan, kan van enige mate van overlast sprake zijn voor de woningen in het gebied die zich op korte afstand van de windmolens bevinden. Om die reden zullen woningen die gelegen zijn in een gebied binnen een nader te bepalen afstand van de windmolens een financiële bijdrage krijgen.

Bij drie windmolens is voor een financiële bijdrage een totaalbedrag beschikbaar van circa € 15.000,- per jaar. Bij een gehanteerde grens van 500 meter tot de molens gaat het om 10 tot 15 woningen die een financiële bijdrage ontvangen.

H. Overige mogelijkheden

Tijdens de gesprekken met de bewoners van Beekbergsebroek en de Maten zijn verschillende suggesties gedaan ter compensatie zoals:

 • aanbrengen van isolatiemaatregelen in de vorm van dubbelglas of ventilatie
 • verbeteren van het geluidsscherm
 • terugdringen van de maximum snelheid op de A1
 • onder de grond brengen van de hoogspanningsmasten in de Maten
 • leveren van stroom van de molens met korting
 • verstrekken van een windparticipatie gekoppeld aan de woning
Een deel van de suggesties kan en zal nader onderzocht worden door deA. Een ander deel van de suggesties hoort bij de gemeente Apeldoorn thuis. Wellicht kan er gekozen worden voor een gezamenlijk aanpak.

Inspreken bij de gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn werkt momenteel aan de Gebiedsvisie Beekbergsebroek, waarin onder andere windmolens zijn opgenomen. De Gebiedsvisie wordt in de loop van oktober voorgelegd aan het college van B en W en in november volgt de inspraakronde. De gemeente Apeldoorn publiceert de data van de inspraakronde in het Stadsblad.

Gelderland heeft grote opgave

De provincie Gelderland moet de komende jaren flink aan de bak om meer windmolens te realiseren. Uit een recent verschenen rapport van onderzoeksbureau McKinsey over de energietransitie in Nederland blijkt dat er een enorme inspanning nodig is om het doel van 80% hernieuwbare energie in 2040 te halen. Ongeveer de helft van de opgewekte hernieuwbare energie moet in 2040 van windmolens op zee komen. Zo’n 15% moet dan worden opgewekt door windmolens op land. Dat betekent dat er in de komende bijna 25 jaar nog duizenden windmolens op land bij moeten komen.

deA ziet een belangrijke rol weggelegd voor lokale energiecoöperaties bij het realiseren van de benodigde windmolens. Door windmolens vanuit burgerinitiatieven te realiseren, is de betrokkenheid van omwonenden bij de energietransitie groter dan bij windmolens van commerciële partijen. Bovendien komen de opbrengsten van burgerwindmolens ten goede aan de eigen regio en verdwijnen die niet naar commerciële partijen.

Lees in het Financieel Dagblad een artikel over het McKinsey-rapport (u moet zich dan wel eerst registreren):

https://fd.nl/economie-politiek/1167634/verduurzaming-is-lastig-duur-maar-haalbaar

Het volledige rapport kunt u downloaden via:

http://www.mckinsey.com/global-themes/europe/accelerating-the-energy-transition-cost-or-opportunity

 

Feiten en cijfers windenergie op land

De overheid heeft een speciale website gelanceerd met veel informatie over windenergie op land. U vindt er onder meer feiten en cijfers, veel gestelde vragen en de regels rondom geluid en slagschaduw. Neemt u er eens een kijkje: www.windenergie.nl.

In gesprek met…..

deA wil graag in gesprek met iedereen die vragen of zorgen heeft over de mogelijke komst van de drie windmolens. Op dit moment voeren we met name gesprekken met bewoners aan de zuidkant van de Maten. Uiteraard blijven wij ook in gesprek met de bewoners van Beekbergsebroek, de dorps- en wijkraden en de gemeente Apeldoorn. Woont u aan de zuidkant van de Maten of anderszins rondom Beekbergsebroek en wilt u ook graag een persoonlijk gesprek? Laat het ons dan weten via info@de-A.nl.

Ziet u de windmolens?

Op basis van de gekozen locatie in het onderzoek van Pondera Consult, heeft het bureau ROM3D de computersimulatie meer gedetailleerd uitgewerkt. Dit betekent dat vanuit iedere locatie, in ieder gewenst seizoen, bekeken kan worden of u de windmolens ziet. Wilt u weten wat u van de molens ziet vanuit bijvoorbeeld uw huiskamer of tuin? Laat het ons weten via info@de-A.nl en wij mailen u een afdruk. Uiteraard kunt u ook een afspraak maken op ons kantoor op de Ecofactorij om het samen met ons te bekijken.