In 2012 is onderzoek verricht naar de haalbaarheid om energie te winnen uit de energie die vrijkomt bij de drukreductie van aardgas (gasexpansie). Apeldoorn heeft een tweetal gasontvangststations waar gas vanuit het hoge druk gasnet (40 bar) wordt omgezet naar het stedelijke distributienet (8 bar).

Voorlopig resultaat is dat dit alleen haalbaar is als er restwarmte in de buurt van het gasontvangstation beschikbaar is. In de nabijheid van het gasontvangststation aan de Dijkgraafweg lijkt een bedrijf bereid om deze benodigde restwarmte te leveren. Er lijkt dus zicht op duurzame opwek, waarbij restwarmte omgezet kan worden in elektriciteit.

In een voorlopige raming wordt uitgegaan van een jaarproductie aan duurzame elektriciteit van 2.100 MWh (=600 huishoudens). Energie die nu gewoon verloren gaat!

Helaas is het project in financieel opzicht nog niet haalbaar. In 2013 zal getracht worden om het project ook in financieel opzicht haalbaar te maken.