Partij voor de Dieren en duurzame energie

We vroegen alle politieke partijen in Apeldoorn wat ze willen doen op het gebied van duurzame energieopwek in Apeldoorn. Wat wil de Partij voor de Dieren?
“Willen we nog vele jaren van Apeldoorn genieten, dan moeten we nu de handen ineen slaan. De Partij voor de Dieren accepteert geen halve maatregelen voor een duurzame toekomst.
Alleen als wij nu onze ecologische voetafdruk verkleinen, is er voor mensen en dieren die na ons komen genoeg voedsel, schone lucht en zuiver water. De uitstoot van broeikasgassen leidt tot opwarming van de aarde en het stijgen van de zeespiegel. Ook Apeldoorn moet bijdragen aan de wereldwijde afspraak om de aarde niet verder te laten opwarmen dan 1,5 graad Celsius, zodat de aarde niet onleefbaar wordt. De gemeente neemt hierin een voortrekkersrol door milieuvervuiling aan te pakken, spaarzaam om te gaan met grondsto en en met een lokaal klimaatbeleid de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen terug te dringen.

Uiterlijk in 2030 klimaatneutraal

 • De gemeente is de lokale aanjager in het terugdringen van broeikasgassen en het omschakelen naar duurzame energiebronnen.
 • Uiterlijk in 2030 is Apeldoorn klimaatneutraal. Er komt een ambitieus klimaatplan met concrete, afrekenbare tussendoelen.
 • De gemeente neemt haar klimaatdoelstelling en de bescherming van groen en de leefomgeving op in alle nieuwe omgevingsvisies en omgevingsplannen.Zonnepanelen en opslag van zonnewarmte langs wegen en op daken worden de norm.
 • Erfafscheidingen van zonnepanelen worden vergunningsvrij.
 • Er komt een klimaatfonds. Uit dit fonds worden klimaatmaatregelen van inwoners, organisaties en bedrijven gestimuleerd.
 • De gemeente maakt goede voorbeelden zichtbaar, zoals energieneutrale woningen en sportverenigingen, tot inspiratie voor anderen.
 • Er komen meer laadpalen voor elektrisch vervoer.
 • De gemeente wordt fossielvrij en verzet zich tegen eventuele winning of proefboringen van fossiele brandstoffen in de gemeente, zoals schaliegas. Apeldoorn verbreekt de financiële banden met fossiele bedrijven en spoort andere organisaties aan hetzelfde te doen.
 • Apeldoorn gebruikt groene stroom, bij voorkeur zelf opgewekt. Al het gemeentelijk vastgoed, zoals scholen en theaters, is uiterlijk in 2025 energieneutraal. Op haar eigen grond staat de gemeente alleen nog energieneutraal bouwen toe.
 • Apeldoorn stimuleert windenergie op locaties waar mensen, dieren en natuur er geen of weinig hinder van ondervinden, zoals langs de snelwegen en op industrieterreinen. Partij voor de Dieren was de enige partij die voor windmolens op de Beekbergsebroek was.
 • Apeldoorn werkt niet mee aan opslag van CO2.
 • Bij plannen van de gemeente wordt altijd in kaart gebracht wat de gevolgen voor dieren, natuur, milieu en het klimaat zijn.
 • De gemeente stimuleert klimaatneutrale investeringen met gemeentelijke belastingkortingen bijvoorbeeld via de onroerendezaakbelasting (OZB) en leges.
 • Apeldoorn stelt duurzaamheids- en dierenwelzijnscriteria voor de verlening van subsidies.

Alle energie op schoon!
We gaan duurzame energie opwekken, dicht bij huis. Dat is noodzakelijk voor het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van olie- en gasproducerende landen.

 • Samen met je buren groene energie opwekken, wordt makkelijker. Wat je opwekt, hoef je niet te gebruiken maar kun je delen met anderen.
 • Door de energie lokaal en kleinschalig op te wekken, creëren we groene banen.
 • Energie uit de verbranding of vergassing van mest en/of dierlijke resten is niet schoon en wijzen we af.
 • De bestaande bebouwing wordt ten minste energieneutraal. Er komt een plan per wijk en dorp voor energiebesparing en overschakeling op duurzame bronnen.
 • Er wordt voortgebouwd op de ervaringen die zijn opgedaan bij Kerschoten Energie Neutraal (KEN).
 • In elke buurt komt een klimaatcoach die inwoners adviseert en stimuleert bij het energieneutraal maken van hun woning.
 • Apeldoorn spant zich in om versneld afscheid te nemen van het aardgasnet en ondersteunt huishoudens actief bij het afkoppelen van gasaansluitingen, waarbij de kosten voor afkoppeling niet op individuele burgers worden afgewenteld.
 • Alle nieuwbouw wordt energiepositief, ter compensatie van oudere bebouwing.
 • De gemeente geeft voorlichting over het plaatsen van zonnepanelen en -collectoren en andere installaties die duurzame energie opwekken.
 • Apeldoorn gaat lichtvervuiling actief bestrijden.
 • Bedrijven die niet voldoen aan de verplichte energiebesparingsmaatregelen uit de Wet Milieubeheer worden beboet. Tegelijkertijd worden bedrijven geholpen met energiescans.
 • Energieverspillers, zoals open winkelpuien en terrasverwarmers, worden aangepakt.
 • De gemeente stimuleert pilots met innovatieve, schone energietechnieken”

Naar programma