SGP en duurzame energieopwek

We vroegen alle politieke partijen in Apeldoorn wat ze willen doen op het gebied van duurzame energieopwek in Apeldoorn. Wat wil de SGP?
“Duurzaamheid staat bij de SGP hoog in het vaandel. We moeten als rentmeesters van Gods schepping zorgvuldig omgaan met onze natuur en werken aan energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Rentmeesterschap betekent voor de SGP dat we goed omgaan met de schepping en de volksgezondheid. Een duurzame samenleving, waarbij kinderen en kleinkinderen niet worden belast met de negatieve effecten van onze generatie, is erg belangrijk. Daarom is duurzaamheid één van onze belangrijkste speerpunten.
Als mensen hebben we de opdracht om de aarde te bebouwen en te bewaren. We hebben haar in bruikleen. Dat vraagt telkens weer om een goede balans in het gebruiken van energie en grondstoffen versus uitputting en afvalstoffen. Daar staan we voor een goed beheer van energiebronnen en afval. Vanuit respect en eerbied voor de Schepper van de aarde. Dat drijft de SGP. Bewust met energie omgaan is nodig. De SGP is voor het stellen van concrete, haalbare stappen op weg naar een ambitie.
Politiek is kiezen. Het gaat om de keuze waar we onze inspanning en euro’s op inzetten. Een versnelling in het behalen van onze doelen inzake energievermindering en duurzame opwekking van energie is nodig. Daar hoort een jaarlijkse evaluatie met harde getallen inzake wel of niet realiseren van onze doelen bij. Wat de SGP betreft steken we hier 5 miljoen euro per jaar in. Dit kan voor een aanzienlijk deel wegkomen bij geld wat nu gaat naar topevenementen en de grote subsidieverbruikers zoals Orpheus
Energie
De vraag naar energie blijft stijgen. Fossiele energiebronnen op aarde raken op. Daarom wil de SGP een actieve bijdrage leveren aan energiebesparing. Ook willen we rendabele, duurzame energiebronnen inzetten. We zijn immers rentmeester. Ook voor de energievoorziening geldt: de vervuiler betaalt.
De SGP wil duurzame energiewinning door middel van zonnepanelen maximaal inzetten. Windenergie is een optie als burgers participeren in de baten en de windmolens effectief genoeg zijn. Daarnaast willen we deze niet dichtbij woongebieden, zodat onder andere het geluid en de slagschaduw geen overlast veroorzaken. Windenergie is daarmee maar beperkt mogelijk in onze gemeente. Daarom is het belangrijk dat de mogelijkheden om windenergie van buiten Apeldoorn in te kopen beter worden onderzocht en waar mogelijk benut.”
Concrete voorstellen van de SGP:

  • “de gemeente bevordert draagvlak in de samenleving voor verduurzamende maatregelen, zoals stimulering van energiebesparing bij woningen en bedrijven en de aanleg van zonnepanelen voor de opwekking van elektriciteit;
  • de gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven door duurzame voorzieningen (zoals energiewinning en isolatie) te treffen in eigen gebouwen en scholen;
  • gemeentelijk vastgoed wordt 100% voorzien van duurzame energie en tenminste energielabel B;
  • de gemeente zet voluit in op het vergroten van bekendheid en betrokkenheid van particulieren en bedrijven om de energie- en milieudoelstellingen (o.a. doelen van klimaatakkoord) te halen;
  • de SGP zet in op energiebesparing en energiezuinige wijken waarbij de investeringen qua kosten en termijnen reëel moeten zijn;
  • lokale energiecorporaties van inwoners moeten worden ondersteund, waarbij de gemeente eventueel in deze corporaties investeert;
  • de gemeente dringt er bij de nutsbedrijven op aan dat verouderde en ondeugdelijke gas- en waterleidingen worden vervangen;
  • de SGP vindt dat bij de aanleg van nieuwe woonwijken gestreefd moet worden naar alternatieven voor verwarming m.b.v. aardgas. Energie uit biomassa of het gebruik van bodemwarmte m.b.v. warmtepompen kan daarbij als alternatief dienen;
  • Hoogspanningskabels in Beekbergen en de woonwijk De Maten verdwijnen onder de grond.”

Verkiezingsprogramma