Draagvlak en betrokkenheid windmolens

deA wil graag drie windmolens realiseren in het gebied Beekbergsebroek. Voorwaarde voor het plan is dat er draagvlak is bij omwonenden. Zowel de leden van deA als de gemeenteraad vinden dit belangrijk. Om invulling te geven aan het begrip draagvlak, heeft deA een notitie ‘draagvlak en betrokkenheid’ gemaakt met drie pijlers: maatschappelijk belang, betrokkenheid en overlast. De notitie is besproken op de ALV van 17 november 2016 met de leden, die er mee hebben ingestemd. Uiteraard zal de gemeenteraad van Apeldoorn haar eigen afweging maken omtrent draagvlak.

Volgende stappen
  • Op 15 november 2016 heeft het college van B&W de concept Gebiedsvisie van de Beekbergsebroek vastgesteld.
  • Deze visie ligt ter inzage. Vanaf 24 november t/m 4 januari 2017 kunt u een inspraakreactie geven. Ook als u voorstander bent, kunt u zich met een (schriftelijke) inspraakreactie laten horen. 
  • Op 12 december is er in de raadzaal van het stadhuis van 19.30 tot 21.30 uur een informatieavond. 
  • De reacties worden verwerkt in de Gebiedsvisie. De visie en de reacties worden in januari 2017 aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zal er een besluit over nemen.

Lees meer over windmolens Apeldoorn