Streep door plan windmolens in Beekbergsebroek

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft besloten af te zien van windmolens in Beekbergsebroek. Het plan van deA om er drie windmolens te plaatsen gaat dan ook niet door.  Met deze drie windmolens hadden we ruim 6000 huishoudens van stroom kunnen voorzien, met volop mogelijkheden voor participatie. Een veelbelovend plan dat door onze leden in onze laatste ledenvergadering als meest aansprekend project van deA werd gezien. Het besluit van de gemeenteraad is voor ons een teleurstelling.

Korte terugblik

In 2014 doet de gemeente Apeldoorn een uitvraag in de samenleving naar plannen voor de Beekbergsebroek, nadat een eerder gepland bedrijventerrein niet door is gegaan. deA heeft hierop, samen met ontwikkelaar De Wolff Nederland Windenergie, een plan gemaakt voor drie windmolens in Beekbergsebroek. Dit plan is, samen met plannen van anderen, voorgelegd aan de gemeenteraad.
In 2015 kiest de gemeenteraad als ontwikkelrichting voor Beekbergsebroek: duurzame energie, recreatie en natuur. deA krijgt groen licht om het plan voor de windmolens verder uit te werken en draagvlak te verwerven.
In 2015 en 2016 voeren mensen van deA vele gesprekken met bewoners van Beekbergsebroek (keukentafelgesprekken), wijk- en dorpsraden en de verschillende fracties. Na een inloopbijeenkomst in de Heemgaard (georganiseerd door de gemeente) die onrustig verloopt, hebben wij tevens de bewoners in de Maten een keukentafelgesprek aangeboden. Ruim 100 bewoners hebben daar ook gebruik van gemaakt.
In 2016 stelt de gemeenteraad haar energieambitie vast om in 2030 28% van de energie duurzaam op te wekken, waarvan 4% geproduceerd met windenergie.
In 2017 besluit de gemeenteraad om eerst de mogelijkheden voor windenergie voor de hele gemeente te verkennen, voordat er een keuze gemaakt wordt voor Beekbergsebroek.
In juni 2017 is het feitenonderzoek gepresenteerd, dat aangeeft dat op diverse plekken windenergie mogelijk is in Apeldoorn, waaronder in Beekbergsebroek.
In september 2017 besluit de gemeenteraad om geen mogelijkheid te bieden voor windmolens in Beekbergsebroek. De behandeling in de raad is terug te zien via de volgende link

Wat vindt het bestuur van deA?

Het bestuur is erg teleurgesteld dat de gemeenteraad, ondanks de eigen ambitie en de uitkomst van het feitenonderzoek, niet kiest voor windmolens in Beekbergsebroek. Als Apeldoorn echt werk wil maken van verduurzaming, moeten we helaas ook windmolens plaatsen. deA wil dat niet afschuiven naar andere gebieden (op zee, andere gemeenten of andere landen) of volgende generaties. Wij willen in Apeldoorn onze verantwoordelijkheid nemen. Het plaatsen van windmolens kan volgens ons namelijk ook op een zorgvuldige en eerlijke manier. Helaas gaat dat in Apeldoorn voorlopig niet lukken.

Niet om de gemeenteraad heen

Voor het plaatsen van windmolens geldt dat we naar de provincie kunnen stappen met een verzoek om een ‘inpassingsplan’. Als de provincie ons plan goed vindt, kan zij de gemeenteraad verplichten om alsnog ruimte te geven aan de windmolens. Het bestuur van deA heeft er echter voor gekozen om deze weg niet te bewandelen.
Vanaf de start van het project heeft deA steeds aangegeven draagvlak belangrijk te vinden. Met elkaar hebben we het begrip draagvlak ook geformuleerd en hanteerbaar gemaakt. Centraal daarin staan drie pijlers: maatschappelijk belang, betrokkenheid en overlast. Op de website is hierover meer te lezen.
Draagvlak betekent voor deA ook dat de gemeenteraad het plan steunt. Nu dat niet het geval is, zullen we het plan dan ook niet buiten de gemeenteraad om alsnog proberen te realiseren. Hoezeer we het ook oneens zijn met het besluit van de gemeenteraad, respecteren we het besluit. We zijn tenslotte nog steeds een coöperatie van en voor Apeldoorn.
Zie ook: deA organiseert extra ledenbijeenkomst 1 november