Dalen de woningen, in de buurt van de molens, in waarde?

Als er een windmolen in de buurt komt, maken omwonenden zich zorgen over de waarde van de woning. Wat is daarover bekend en waar kun je als omwonende aanspraak op maken? We kijken hiervoor naar woningwaarde, WOZ-waarde en planschade.

Woningwaarde
In april 2016 berichtten onderzoekers van het Tinbergen Instituut hierover het volgende: De waardedaling rond windmolens bedraagt gemiddeld 1,2 tot 2,3 procent. Dit blijkt uit een analyse van 2,2 miljoen Nederlandse huizentransacties tussen 1985 en 2012. Bij de hoogste nieuwe windmolens loopt het verlies op tot 5 procent.

WOZ-waarde
Als gevolg hiervan kunnen omwonenden bij de gemeente een verzoek indienen tot verlaging van de WOZ-waarde, waardoor de gemeentelijke belastingen dalen. Voor mensen die blijven wonen, is dit prettig. Voor wie zijn woning wil verkopen, niet. De WOZ-waarde is namelijk een indicatie van de verkoopwaarde. De gemeente stelt de WOZ-waarde vast. Voor het vaststellen gelden juridische regels.

Van daadwerkelijke aanpassing van de WOZ-waarde in de nabijheid van windturbines zijn weinig gevallen bekend: er zijn 19 gerechtelijke uitspraken gedaan in de periode van 2003 tot 2012. In 12 van deze gevallen vond een prijsaanpassing plaats. Er is echter geen sprake van een onderbouwing. De rechter vond het aannemelijk dat er sprake kon zijn van waardedaling. Slechts op één locatie is naar verkoopcijfers van woningen gekeken. Hier bleek geen aantoonbaar effect te zijn van de windturbines op de waarde van de woning in vergelijking met de waarde bij transacties van andere woningen in de regio. De WOZ-waarde is daar niet bijgesteld. Bron: RVO

Planschade
Planschade kan ontstaan door wijziging van een bestemmingsplan voor bijvoorbeeld het aanleggen van een snelweg of het bouwen van woningen. Ook bij het realiseren van windmolens kan dit het geval zijn. Daarom wordt er een planschade-analyse uitgevoerd, voordat de molens gebouwd worden. Hieruit blijkt dan of en zo ja, hoe hoog de planschade is. Vaak wordt geregeld dat de initiatiefnemer verantwoordelijk is voor de planschade. In het geval van de windmolens in Beekbergsebroek zijn dat De Wolff Nederland Windenergie en deA. Voor het vaststellen van planschade en WOZ-waarde gelden juridische regels die zijn vastgelegd in de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro). De juridische regels voor woningeigenaren die schade ondervinden door bouwactiviteiten staan in de planschaderegeling.

Artikel Volkskrant april 2016

Rapport Tinbergen Instituut 2014.