Welke afspraken zijn er (inter)nationaal gemaakt over windenergie?

Op dit moment komt ongeveer 90% van onze elektriciteit uit fossiele energiebronnen, zoals aardgas, olie en steenkool. Het gebruik van deze energiebronnen heeft nadelige effecten op het leefmilieu. Denk aan de opwarming van de aarde door een toename van het broeikasgas CO2 in de lucht. Een ander nadeel is dat aardolie en gas voor een groot deel uit politiek instabiele regio’s komen of lokaal tot ongewenste effecten leiden zoals de aardbevingen in Groningen. En belangrijk: fossiele energiebronnen raken op.

In het VN-klimaatakkoord van Parijs  (2015), waar 195 landen zich aan hebben verbonden, waaronder Nederland, staat dat we de temperatuurstijging onder de 2 °C moeten houden om gevaarlijke opwarming van de aarde tegen te gaan. Het streven is om die stijging tot 2°C à 1,5 °C te beperken. Dat kan alleen als we veel meer schone energie opwekken.

Europese afspraken duurzame energie
De landen van de Europese Unie hebben met elkaar afgesproken dat in 2020 20% van alle energie uit duurzame energie bestaat. Dat is energie waarover de mensheid onbeperkt kan beschikken en die niet schadelijk is voor het milieu en voor onze toekomstige generaties. Windenergie is een voorbeeld van schone energie, net als zonne-energie en aardwarmte.

Afspraken duurzame energie Nederland
Voor Nederland geldt dat minstens 14% van alle energie duurzaam moet zijn in 2020. Dat is afgesproken in het Nationaal Energieakkoord, waarin ook afspraken over windenergie zijn gemaakt. Met alle provincies is afgesproken dat in 2020 Nederland 6000 MW aan windvermogen op land heeft gerealiseerd. En in 2023 nog eens ruim 4500 MW uit windmolens op zee. Samen is dat genoeg om ongeveer 7 miljoen huishoudens van schone stroom te voorzien.

Bron: www.windenergie.nl

Afspraken duurzame energie provincie Gelderland
De provincie Gelderland heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 energieneutraal te zijn. Voor wat betreft windmolens is gesteld dat in 2020 230,5 MW aan windenergie moet zijn gerealiseerd (Bron: www.geldersenergieakkoord.nl) Om dit te halen moeten er nog tientallen windmolens in Gelderland geplaatst worden.

Afspraken duurzame energie gemeente Apeldoorn
Gemeente Apeldoorn heeft in haar Uitvoeringsagenda Energietransitie de volgende ambitie geformuleerd: In 2030 koersen we op het percentage energieneutraliteit van circa 28% en over drie decennia vrijwel energieneutraal.

Om dit te bereiken, moet er op allerlei terreinen veel gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan woningbouw, mobiliteit, industrie en landbouw. In het kader van het opwekken van duurzame energie zegt de Uitvoeringsagenda: Van de duurzame energiebronnen heeft zonne-energie het grootste aandeel. Daarnaast staan we voor een grote opgave wat betreft windenergie. Vooral op lange termijn is windenergie noodzakelijk om de doelstelling te halen. De Apeldoornse ambitie vraagt circa 250 hectare zonnepanelen, 20 windturbines van 3MW en 3.700 hectare houtige biomassa of equivalenten daarvan in 2030 om op koers te blijven.