Het rapport van de studenten Saxion

Het rapport van de studenten Saxion

De studenten hebben eind januari 2024 het onderzoeksrapport van 149 pagina’s aan de trekkers van Homerus Energiek opgeleverd. Het laat een lovenswaardig, uitgebreid palet aan elementen van de warmtetransitie zien, maar levert voor Homerus Energiek uiteindelijk weinig nieuwe inzichten op. We zien het rapport wel als een bevestiging dat we goed op weg zijn en we gaan op basis van dit onderzoek verder in gesprek met de gemeente om te kijken welke vervolgstappen zinvol zijn.

Motivatie buurtbewoners voor verduurzamen milieubewustzijn en kostenbesparingen            
De enquête die onderdeel uitmaakte van het onderzoek werd door 66 % van de buurt ingevuld, daarnaast is er ook nog op andere manieren mee geparticipeerd, zoals medewerking aan interviews, beschikbaar stellen van bouwtekeningen en informatie. De uiteindelijk deelname kwam op 80%.  Dat wijst op een groot draagvlak voor ons buurtinitiatief. De belangrijkste beweegreden om te verduurzamen, opgegeven in de enquête, blijkt energie-onafhankelijkheid te zijn, gevolgd door financieel voordeel. De hoge initiële kosten en onzekerheid over het rendement waren voorname zorgpunten. Als motivatie voor het verduurzamen scoorde met name kostenbesparingen en milieubewustzijn het hoogst. Ook bleek dat 77 procent van de buurtbewoners voorstander is van verder onderzoek naar collectieve oplossingen. De buurtbatterij, die in het rapport als zo’n oplossing wordt voorgesteld, genoot zeker belangstelling.


Checklist voor individuele maatregelen 
Het rapport bevat ook een aardige opsomming van maatregelen die bewoners zelf kunnen nastreven. De kosten zijn per maatregel weergeven, terwijl het effect ervan is uitgerekend op basis van de gegevens van een bouwtekening van een woning in de Homerusstraat.    


Tenslotte worden in het rapport voorstellen gedaan voor verbetering van het dashboard, deze beschouwen wij als minder relevant, omdat de meeste daarvan betekenen dat er extra apparatuur in de woningen nodig is en inhuur om dat allemaal te realiseren. Zoals bekend wordt ons dashboard door slechts één vrijwilliger onderhouden en kastjes en sensoren worden gemaakt in samenwerking met andere vrijwilligers. Het rapport is niet bedoeld voor verdere verspreiding, maar wie geïnteresseerd is in de hoofdlijnen van het rapport, kan die lezen hier lezen.