Hoe verder met de warmtetransitie in Apeldoorn?

Hoe verder met de warmtetransitie in Apeldoorn?

Recent spraken Adèle en Bart met de gemeente over hoe ons verder te ondersteunen bij het, op termijn, aardgasvrij maken van de buurt. In het onderzoeksrapport van de studenten van Saxion, van januari dit jaar, werden daarvoor ook reeds een aantal suggesties gedaan. In het komend jaar zouden wij immers onderdeel worden van de “wijken van de toekomst”, die meer ondersteuning mogelijk maakt.

Maar ….. wat blijkt!  Door de betrokken gemeenteambtenaren wordt druk gewerkt aan een herziene visie op de warmtetransitie. Wat is namelijk ondertussen gebleken?
Bij het verder uitwerken van de plannen om de wijk Kerschoten aan te sluiten op een warmtenet, dat gevoed gaat worden vanuit de lokale rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), kwam naar voren dat zelfs een groot deel van Apeldoorn hiervan gebruik zou kunnen maken.

Collectieve warmtevoorziening
Voor de aanleg van een collectieve warmtevoorziening in Apeldoorn wordt nu de mogelijkheid van een zogenaamde warmterotonde onderzocht. De studie naar de warmterotonde kan mogelijk tot een kanteling in de gemeentelijke aanpak gaan leiden. Uiteraard zou dat een forse investering betekenen in de hiervoor benodigde infrastructuur, maar het past veel beter in de uiteindelijke doelstelling van Apeldoorn: zoveel mogelijk energie-onafhankelijk worden. Het grootschalig gebruik van lokaal geproduceerde warmte zou ook leiden tot veel minder gebruik van elektriciteit voor individuele oplossingen zoals hybride of all electric warmtepompen.


De politiek zal hier de keuzes moeten maken en dat zal zeker nog de nodige tijd vragen. Het betekent wel dat de in 2021 opstelde visie op de warmtetransitie met de bestaande wijken van de toekomst nu wordt voortgezet tot de politiek heeft beslist over een mogelijk herziene visie en uitwerking daarvan. Voor de Homerusstraat blijft voorlopig de individuele oplossing voor de hand liggen, maar ook een collectieve aansluiting op een warmtenet is in de toekomst niet uitgesloten.

Door de eventuele wijziging in beleid van de gemeente is er momenteel voor Homerus Energiek weinig kans om pilots vorm te geven, bijvoorbeeld voor energieopslag. Ook voor de doorontwikkeling van ons dashboard zal de door ons gewenste professionalisering, voorlopig in de koelkast blijven liggen. We houden het voorlopig op de vrijwillige inspanningen van onze ondersteuner van de IOT, de stichting die het netwerk met onze zenderkastjes en fijnstofsensoren onderhoudt. Zie ook de andere onderwerpen in nieuwsbrief 18.