Wat leveren de windmolens op voor de Apeldoorners?

deA wil graag drie windmolens realiseren in het gebied Beekbergsebroek. Voorwaarde voor het plan is dat er draagvlak is bij omwonenden. Zowel de leden van deA als de gemeenteraad vinden dit belangrijk. Om invulling te geven aan het begrip draagvlak, heeft deA een notitie ‘draagvlak en betrokkenheid’ gemaakt met drie pijlers: maatschappelijk belang, betrokkenheid en overlast. De notitie is besproken op de ALV van 17 november 2016 en de leden hebben ermee ingestemd. Uiteraard zal de gemeenteraad van Apeldoorn haar eigen afweging maken omtrent draagvlak.
De hoofdpunten uit de notitie:

Pijler 1: Maatschappelijk belang

A. Voldoende duurzame opwek
Per windmolen wordt straks per jaar minimaal 7.000.000 kWh aan stroom opgewekt. Voor de drie windmolens is dat minimaal 21.000.000 kWh per jaar. Een hoeveelheid stroom die voldoende is om 6000 huishoudens per jaar van stroom te voorzien. De drie windmolens kunnen daarmee 10% van de Apeldoornse huishoudens van duurzame stroom voorzien.

Pijler 2: Betrokkenheid

B. Iedereen kan mede-eigenaar van de windmolens worden
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de windmolens straks in handen komen van de inwoners (en bedrijven) van Apeldoorn. Om dit voor elkaar te krijgen zullen er windparticipaties uitgegeven worden waarmee eigenaarschap en zeggenschap verkregen wordt. Naast dat participanten de windturbines mogelijk maken, profiteren zij ook nog eens van een aantrekkelijk rendement.
De totale investering voor het project wordt op dit moment geschat op 15 miljoen euro. Om hiervoor een lening bij de bank te verkrijgen dient minimaal 20% eigen vermogen ingebracht te worden. Dit betekent dat minimaal 3 miljoen euro aan eigen vermogen via het uitgeven van windparticipaties opgehaald moet worden.
C. Instellen van een gebiedsfonds

Het plan is om jaarlijks een deel van de opbrengst van de windmolens te storten in een fonds. Een gebiedsfonds, bedoeld om investeringen in het gebied te kunnen doen om de kwaliteit van het gebied te vergroten. Het idee is om de zeggenschap over de besteding van de middelen neer te leggen bij de bewoners in het gebied. Op die manier bepalen zij de verdere ontwikkeling van het gebied.
Het fonds staat zeer uitdrukkelijk ook open voor andere partijen om bij te dragen. De gedachte is dat de gelden vanuit de windturbines ook andere partijen (waaronder de gemeente) kunnen aanzetten om middelen voor het gebied beschikbaar te stellen.
Op dit moment gaan we uit van een bijdrage per windmolen per jaar van minimaal € 5.000,-. Dit bedrag is ruim meer dan het bedrag dat vanuit de gedragscode draagvlak en participatie wind op land voorgeschreven wordt. Voor drie molens zou dit een bedrag van minimaal € 15.000,- per jaar betekenen.
D. Stroom uit de windmolens
De windmolens leveren voldoende stroom om ruim 6.000 huishoudens in Apeldoorn van stroom te voorzien. Deze stroom kan door deA geleverd worden aan iedereen in Apeldoorn die dat wenst. Bij overtekening zullen de mensen die dichter bij de molens wonen voorrang krijgen op de mensen die op grotere afstand van de molens wonen.
E. Betrokken, betrouwbaar en transparant
deA is een coöperatie zonder winstoogmerk met een maatschappelijke doelstelling. De zes kernwaarden van deA zijn: duurzaamheid, kwaliteit, continuïteit, betrokkenheid, betrouwbaarheid en transparant. Met name de laatste drie, betrokkenheid, betrouwbaarheid en transparant, zijn bepalend voor het ontwikkelproces. Concreet betekent dit dat we:

 • alle relevante informatie beschikbaar stellen voor iedereen
 • in gesprek gaan en blijven met bewoners in het gebied en omwonenden van het gebied
 • de consequenties van de windmolens in beeld brengen
 • uitgangspunten helder communiceren en consequent hanteren. Bijvoorbeeld het uitgangspunt dat de maximale hoogte van de molens 200 meter is en dat geen enkele woning meer dan 6 uur slagschaduw per jaar krijgt;
 • een meldpunt instellen voor eventuele klachten zodra de bouw begint.

Er kan een vaste groep samengesteld worden, bestaande uit bewoners van Beekbergsebroek en bewoners aan de zuidkant van de Maten. Deze groep kan regelmatig met deA in overleg over eventuele klachten, zorgen en wensen.

Pijler 3: Overlast

F. Geluid en slagschaduw
In de gesprekken met bewoners worden geluid en slagschaduw vaak genoemd als aspecten waar mensen hinder van verwachten. Om die reden is er nu al een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van geluid en slagschaduw.
Wanneer de windmolens in de nacht in een stillere modus worden gezet, is er geen enkele woning waarbij de wettelijke norm overschreden wordt. Dit neemt overigens niet weg dat er in het gebied woningen zijn die mogelijk op bepaalde momenten last zullen ondervinden van geluid. Voor de woningen in de Maten is de verwachting dat geen geluidseffecten te verwachten zijn.
De molens zullen voorzien worden van een stilstand-voorziening waardoor bij geen enkele woning meer dan 6 uur slagschaduw per jaar zal optreden.
G. Financiële bijdrage voor woningen op korte afstand van de molen
Alhoewel aan alle wettelijke normen zal worden voldaan, kan van enige mate van overlast sprake zijn voor de woningen in het gebied die zich op korte afstand van de windmolens bevinden. Om die reden zullen woningen die gelegen zijn in een gebied binnen een nader te bepalen afstand van de windmolens een financiële bijdrage krijgen.
Bij drie windmolens is voor een financiële bijdrage een totaalbedrag beschikbaar van circa € 15.000,- per jaar. Bij een gehanteerde grens van 500 meter tot de molens gaat het om 10 tot 15 woningen die een financiële bijdrage ontvangen.
H. Overige mogelijkheden
Tijdens de gesprekken met de bewoners van Beekbergsebroek en de Maten zijn verschillende suggesties gedaan ter compensatie zoals:

 • aanbrengen van isolatiemaatregelen in de vorm van dubbelglas of ventilatie
 • verbeteren van het geluidsscherm
 • terugdringen van de maximum snelheid op de A1
 • onder de grond brengen van de hoogspanningsmasten in de Maten
 • leveren van stroom van de molens met korting
 • verstrekken van een windparticipatie gekoppeld aan de woning
Een deel van de suggesties kan en zal nader onderzocht worden door deA. Een ander deel van de suggesties hoort bij de gemeente Apeldoorn thuis. Wellicht kan er gekozen worden voor een gezamenlijk aanpak.